Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN “PYJAMAvanFEETJE.nl”
Israëls sinds 1902
Oranje Nassauplein 27
6961CJ EERBEEK
Telefoon: 0313 651173
@mail: info@israels.eu
KvK nummer: 08018098
BTW identificatienummer: NL061204274B01
Openingstijden zijn te vinden op http://www.israels.eu

 1. Definities
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Retourstermijn: de tijd waarbinnen
  een artikel moet worden geretourneerd aan Israëls sinds 1902 indien u
  van oordeel bent dat het artikel niet aan uw wensen voldoet. U: degene die
  gebruik maakt van de webshop om artikelen te bestellen. Webshop: alle door
  Israëls sinds 1902 op het internet geëxploiteerde websites.
 2. Algemeen
  2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Israëls sinds
  1902 zijn deze voorwaarden van toepassing alsmede.
  2.2. Door een bestelling bij Israëls sinds 1902 te plaatsen gaat u akkoord met
  de in artikel 2.1 genoemde voorwaarden.
  2.3. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en deugdelijk opslaan cq
  printen van de toepasselijke algemene voorwaarden.
 3. Bestellingen
  3.1. De aangeboden artikelen zijn zo volledig als redelijkerwijs mogelijk
  beschreven en bezitten de eigenschappen die op de website worden genoemd.
  3.2. Het is mogelijk dat een aangeboden en reeds besteld artikel niet meer
  leverbaar blijkt te zijn. Israëls sinds 1902 behoudt zich het recht u hierover te
  informeren en de koop te ontbinden. Israëls sinds 1902 stelt u hiervan tijdig op
  de hoogte en zorgt voor correcte afwikkeling en terugbetaling van de kosten
  van het artikel.
  3.3. Alle aanbiedingen van Israëls sinds 1902 gelden als vrijblijvende
  uitnodiging tot het doen van een aanbod en zijn in elk geval slechts geldig
  zolang de voorraad strekt.
  3.4. Een overeenkomst komt tot stand door uw acceptatie van hetgeen is
  afgeleverd.
 4. Betaling
  4.1. De bestelde artikelen dienen conform de instructies op de webshop vooraf
  te worden betaald of betaling geschied bij afhalen in de winkel.
  4.2. Als door welke omstandigheid ook tijdige betaling uitblijft is zonder
  aanmaning of ingebrekestelling over de openstaande som de wettelijke rente
  ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
  4.3. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die met incassomaatregelen verband
  houden, worden bij u in rekening gebracht.
  4.4. Betaalde bedragen voor artikelen die binnen de retourstermijn correct
  worden geretourneerd, zullen binnen 14 dagen worden terugbetaald.
  4.5. Verzendkosten worden nimmer terugbetaald.
 5. Levering
  5.1. Aangeboden levertijden zijn indicatief. Israëls sinds 1902 zal geaccepteerde
  bestellingen in beginsel binnen 72 uur uitvoeren, voor zover de levering binnen
  Nederland geschiedt.
  5.2. Israëls sinds 1902 bepaalt de wijze van vervoer. De hoogte van de bijdrage
  in de verzendkosten is op de website aangegeven. Indien de bestelling in
  gedeelten wordt uitgevoerd, zal deze bijdrage slechts één keer worden
  berekend.
  5.3. Ingeval de artikelen zichtbare gebreken vertonen wordt u verzocht dit
  direct te melden bij Israëls sinds 1902, waarbij u verdere instructies over de
  afwikkeling zult ontvangen. Voor het retourneren van artikelen wordt
  verwezen naar artikel 6.
 6. Retourzending
  6.1. Voor alle leveringen geldt een retourstermijn van veertien (14) dagen
  waarbinnen een artikel kan worden geretourneerd aan Israëls sinds 1902.
  6.2. Tijdens deze termijn mogen de artikelen worden gepast, doch niet
  gedragen.
  6.3. Artikelen kunnen binnen de termijn zonder verplichting doch alleen na
  voorafgaande melding aan Israëls sinds 1902 worden geretourneerd. De
  geretourneerde kleding mag niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn en
  moet zijn voorzien van het originele label en de originele prijskaart.
  Kledingstukken van persoonlijke aard kunnen niet worden geretourneerd.
  6.4. De retourstermijn gaat in op de dag van feitelijke aflevering van het artikel
  namens Israëls sinds 1902.
  6.5. Eventuele overige voorwaarden voor terugzending zijn vermeld op de
  website en kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.
  6.6. Het retour zenden van artikelen is voor uw rekening.
  6.7. Beschadigde artikelen zullen in overleg worden retour genomen en
  verzendkosten zijn voor rekening van Israëls sinds 1902.
  Let op: Er dient eerst overleg plaats te vinden.
 7. Transport risico
  7.1. Israëls sinds 1902 draagt het risico van beschadiging en verlies tijdens het
  transport. Nadat de artikelen in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van
  beschadiging en verlies op u over.
  7.2. In geval van retourzending binnen de retourstermijn draagt Israëls sinds
  1902 het transportrisico nadat de artikelen door de door Israëls sinds
  1902 aangewezen vervoerder in ontvangst zijn genomen.
 8. Garantie
  8.1. Israëls sinds 1902 garandeert de deugdelijkheid van de door haar
  geleverde artikelen.
  8.2. Er bestaat geen aanspraak op deze garantie:
  • bij beschadiging door opzet of nalatigheid;
  • bij verkleuring of afwijkingen van ondergeschikte aard die volgens
  handelsgebruik algemeen aanvaard worden;
  • bij herstellingen die niet zijn verricht door of namens Israëls sinds 1902;
  • bij normale slijtage;
  8.3. Wanneer ten onrechte een beroep wordt gedaan op de garantie zijn alle
  gemaakte kosten voor uw rekening.
  8.4. In geval aanspraken op enige garantie wordt u door Israëls sinds 1902 op
  de hoogte gesteld omtrent verdere handelingen. Artikel 6 is van
  overeenkomstige toepassing.
 9. Privacy
  9.1. Bij het gebruik van de website en/of het plaatsen van een bestelling
  worden uw gegevens verwerkt in het klantenbestand van Israëls sinds 1902.
  Alle gegevens worden opgeslagen en in eigen- of concernverband gebruikt voor
  interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord klanten
  beheer en bedrijfsvoering. Daaronder is mede te begrijpen: verwerking van
  bestellingen en betalingen en het toesturen van eigen commerciële uitingen.
  9.2. Op uw schriftelijk verzoek zullen de voor u opgeslagen persoonsgegevens
  ter inzage worden verstrekt. Eventuele door u aangegeven correcties zullen, na
  accorderen door Israëls sinds 1902, in de registratie worden verwerkt.
 10. Slotbepalingen
  10.1. De administratie van Israëls sinds 1902 wordt geacht juist te zijn en strekt
  partijen tot volledig bewijs, waarbij tegenbewijs is toegestaan.
  10.2. Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmafouten op de website(s)
  aanvaardt Israëls sinds 1902 geen aansprakelijkheid.
  10.3. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  10.4 De rechtbank Zutphen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van
  geschillen tussen partijen.
  10.5. Israëls sinds 1902 is gerechtigd deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te
  passen. De aangepaste voorwaarden zullen gelden op transacties die zijn
  aangegaan nadat de voorwaarden op de gebruikelijke wijze op de website zijn
  gepubliceerd.